Affiliate obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení pro využívání Affiliate programu Smart4House®

a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do Affiliate programu (provizního systému) Smart4House® , resp. ControlTech s.r.o. souhlasí registrující se Partner (dále jen "Partner") s obchodními podmínkami v jejich plném rozsahu. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Provozovatel (dále jen "Provozovatel") svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Registrací Partnera dochází k vytvoření účtu Partnera v Affiliate programu (provizním systému) na stránce https://eshop.wifihouse.cz/affiliates , kde Partner může sledovat výši provizí, uskutečněné konverze (nákup návštěvníka na webových stránkách Provozovatele prostřednictvím odkazu na webových stránkách Partnera), jejich schvalování a reklamní materiály. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

 

b) Partner registrací prohlašuje, že poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese jsou pravdivé.Dále také stvrzuje, že dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům. Partner tímto uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů Partnera a to za účelem plnění povinností dle této dohody. Případné změny údajů v registračním účtu Partnera uvedených v Affiliate programu je nutné neprodleně aktualizovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 

c) Partner se zavazuje umístit na své webové stránky nebo do e­mailových kampaní odkazy,reklamu, bannery a jiné propagační materiály (vše dále jen „reklamní materiály“), které mu poskytne Provozovatel za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace webových stránek Provozovatele, a to dle instrukcí  Provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnerovi z každého uskutečněného obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky Provozovatele prostřednictvím reklamních materiálů umístěných na stránkách Partnera. Podmínky pro vyplácení provizí jsou uvedeny v článku 2. Nárok na provizi, těchto podmínek.

 

d) Pokud Partner s nejnovější verzí obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen účast v programu ukončit, a to zasláním emailu Provozovateli na affiliate@smart4house.net s žádostí na ukončení registrace.

 

e) Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení obchodní podmínky změnit a  o provedených změnách bude vhodným způsobem informovat všechny registrované Partnery (například prostřednictvím e­mailu). Změněné podmínky jsou považovány za platné v momentě jejich uveřejnění.

 

f) Provozovatel je oprávněn registraci Partnera odmítnout bez udání důvodu.

 

Údaje Provozovatele, resp. fakturační údaje:

ControlTech s.r.o.

Třídvorská 1574

280 02 Kolín

IČ: 26150271

DIČ: CZ26150271

Webové stránky provozovatele:

https://eshop.wifihouse.cz/

 

2. Nárok na provizi

a) Nárok na provizi Partnerovi vzniká v okamžiku, kdy návštěvník uskuteční prostřednictvím tzv. „affiliate odkazu“ (provizního boxu) přes webové stránky Partnera na webových stránkách Provozovatele nákup zboží. Provize bude Partnerovi ze strany Provozovatele schválena nebo zamítnuta nejpozději do 30 dnů od data přijetí objednávky. Provize bude vypočítána procentuálně na základě aktuálního sazebníku a to bez DPH a bez ceny za dopravu.

b) Vyplacení provize schválené dle předchozího bodu dohody probíhá na základě žádosti o vyplacení ze strany Partnera, který ji podává dle informací z Provozovatelem zaslaného reportu z Affiliate programu, kde ve svém Affiliate účtu vidí veškeré uskutečněné konverze. Podnikatelům a právnickým osobám se provize vyplácí na základě vystavené faktury ze strany uživatele se splatností 14dní. Plátci DPH přičtou DPH v zákonem stanovené výši, pro neplátce je částka dle započítané provize konečná tj. bez DPH.

 

Ostatním uživatelům se schválená provize vyplácí také na vlastní žádost a opět podle reportu od provozovatele, a to se splatností 14 dní od podání žádosti. Každý uživatel je pak povinen tento příjem zdanit dle platných právních předpisů. Žádost o vyplacení provize lze zaslat na email: affiliate@smart4house.net. Vyplácení provizí provádí provozovatel od částky 500 Kč a výše.

 

c) Provozovatel umožní Partnerovi přístup do Affiliate programu, kde si Partner může kontrolovat stav svého Affiliate účtu, aktuální výši provize a kde bude moci získávat reklamní materiály.

 

d) V případě, kdy bude provize Partnera nižší než 500 Kč, nebude částka provize za takový kalendářní měsíc vyplacena, ale připočte se k provizi, na kterou vznikne Partnerovi nárok v následujícím kalendářním měsíci.

 

e) Za neproplacené nebo zákazníkem stornované  a vrácené objednávky, nebo Provozovatelem neschválené provize se odměna Partnerovi neposkytuje.

 

f)  Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za to, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže. V tomto případě nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

 

3. Práva a povinnosti Partnera

a) Partner se zavazuje provozovat internetové stránky nebo e­mailové kampaně, v nichž budou umístěny reklamní materiály provizního systému Provozovatele, a to v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky nebo uživatelský účet na stránkách, na nichž umístil reklamní materiály propagující stránky Provozovatele a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek nebo uživatelského účtu. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách nebo uživatelském účtu.

 

b) S přístupovými údaji Partnera k proviznímu systému je nutné nakládat jako s přísně důvěrnými. Jejich předání třetím osobám nebo jejich zveřejnění je zakázáno.

 

c) Poskytnutá reklamní grafika a odkazové kódy jsou chráněny autorským zákonem a smí být použity pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci Provozovatele na webových stránkách připojených k Affiliate programu. Zneužití autorských práv může mít trestněprávní důsledky.

 

d) Zakázáno je zasílání nekalé reklamy prostřednictvím, e­mailových zpráv, SMS, diskusních skupin nebo pošty, stejně tak i ostatních telekomunikačních prostředků, které jsou kvalifikovány jako Spam. Partner se zavazuje, že jeho webová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je: nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím, obsahuje nějaký virus, který by způsobil zničení, ztrátu nebo poškození na jakémkoli zařízení, datech nebo programu Provozovatele nebo konečného návštěvníka.

 

e) Dále nesmí webové stránky Partnera odkazovat současně na provozovatele gamblingu, erotické stránky, porno nebo ilegální software na webech třetích stran. Provozovatel si může u uživatele vyžádat doplnění tagu rel="nofollow" u jakéhokoliv Affiliate odkazu vedoucího na web provozovatele ze stránek uživatele. Odmítnutí tohoto požadavku bude mít za následek zrušení účtu v Affiliate programu Provozovatele bez náhrady.

 

f) Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e­shopu Provozovatele.

 

g) Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.

 

h) Je zakázáno zahrnutí odkazových kódů do skriptů nebo programů, jedině v případě že by k tomu provozovatel udělil Partnerovi výslovný písemný souhlas.

 

i) Partner nesmí cílit PPC kampaně na stránky Provozovatele. Je povoleno využití výrazů obsahujících “Smart4House”  jako spouštěčů reklamních sestav v PPC systémech. V případě e­mailových kampaní musí uživatel zaslat ukázku každé jednotlivé kampaně po předchozím oznámení na adresu affiliate@smart4house.net. Je zakázáno posílat e­mailové kampaně na databáze obsahující e­mailové adresy, k jejichž držení nemá Partner souhlas od jejich majitelů. Kampaně Partnerů nesmějí být posílány jménem Provozovatele ani jeho e-shopu a nesmějí kopírovat grafiku vlastních e­mailových kampaní Provozovatele.

 

k) Partner je povinen uskutečňovat činnost dle této Dohody poctivě a v dobré víře, je povinen dbát zájmů Provozovatele a sdělovat provozovateli všechny informace, které by mohly být důležité pro plnění této Dohody.

 

l) Partner si nesmí objednat zboží či služby Provozovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

 

m) Partneři, kteří se registrovali do provizního systému, souhlasí se zasíláním e­mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v Affiliate programu.

 

n) V souvislosti s propagací produktů Provozovatele je zakázáno používat jakékoliv automatické odkazování na stránky Provozovatele bez akce návštěvníka, jako jsou např. autohits systémy, načítání stránek do pop­up a pop­under oken či do iframe apod.

 

4. Spolupráce a časový rámec

a) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody se neuzavírají. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

 

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

 

c) Vypovězení této dohody Provozovatelem i Partnerem je možné kdykoli a bez udání důvodů písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně, kdy za písemnou výpověď se považuje i výpověď zaslaná e­mailem druhé smluvní straně. Smluvní vztah mezi stranami bude poté ukončen ke konci měsíce, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V tomto případě je nutné z webových stránek Partnera neprodleně odstranit všechny reklamní materiály poskytnuté Provozovatelem. Další použití reklamní grafiky, jakož i software a odkazových kódů na podporu jiných stránek je striktně zakázáno a má trestněprávní důsledky.

 

d) Dohoda mezi Partnerem a Provozovatelem se uzavírá na dobu neurčitou.

 

5. Ostatní ujednání

a) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit užívání odkazu (reklamy) umístěné na internetové stránce Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu svého odkazu (reklamy) zde umístěného. V případě, že Provozovatel využije tohoto svého oprávnění, nezodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jeho rozhodnutí vznikla Partnerovi nebo jiné osobě.

 

b) Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on­line systému a internetové sítě. Provozovatel dále nezodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Používá se opensource systém OpenCart
ControlTech s.r.o. © 2022